Juoksukoulu

Juok­sun alkeet ‑juok­suk­oulus­sa keski­tytään maltil­liseen aloituk­seen  ja  juok­sutekni­ikkaan. Näil­lä pyritään estämään rasitus­vam­mo­ja ja ennenaikas­ta juok­suhar­ras­tuk­sen lopah­tamista. 

Maltill­i­nen aloi­tus tarkoit­taa juok­suhar­ras­tuk­sen aloit­ta­jille lenkkeilyä, joka koos­t­uu käve­lyn ja hölkän vuorot­telus­ta. Sun­nun­tain juok­sutreeneis­sä ohjataan myös juok­sua tuke­vaan har­joit­telu­un. 

Koke­neem­matkin juok­si­jat voivat osal­lis­tua. Juok­semme Pan­sion kisa­puis­ton ken­täl­lä ja kun­toradal­la. Yhteiset juok­sutreen­it voivat huipen­tua tule­van kevään / kesän juok­su­ta­pah­tu­maan. Aloit­telijoille tavoite voi olla 5 km mat­ka ja koke­neem­mille oman kun­non pitu­inen mat­ka.