Open Gym

Eri­tyis­es­ti nuo­rille urheil­i­joille suun­nat­tu har­joi­tus­tun­ti. 

Har­joit­telu tapah­tuu yhteistyössä oman laji-/fysi­ikkaval­men­ta­jan, mah­dol­lis­es­ti ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisen ja huolta­jan kanssa. 

Tun­nil­la ohjataan sovi­tun ohjel­man toteu­tus­ta. Ohjauk­ses­sa kiin­nit­tämään eri­ty­istä huomio­ta liike­hallintaan ja oikeaop­piseen tekni­ikkaan ja pyritään anta­maan urheil­i­jalle kokon­ais­val­taista tukea har­joit­telu­un.

Tuntia kan­nat­taa hyö­dyn­tää yksilöl­lis­ten omi­naisuuk­sien kehit­tämiseen.  Pidem­piaikai­sis­sa har­joi­tus­suhteis­sa yhteinen alus­ta kaikkien urheil­i­jan tuk­i­joukko­jen kanssa.

Ilmoit­tau­tu­miset ennakkoon puh. 050 359 1123 (auki­oloaikoina) tai sari.tattila@sportbalance.fi

(Urheil­i­jan liike­hallinta- ja omi­naisu­ustes­taus / henkilöko­htaisen ohjel­man laad­in­ta sovit­tavis­sa erik­seen.)