Open Gym

Tämä on palvelu, jos­sa tue­taan yksilöl­listä kehit­tymistä ja kuntoutumista. 

Har­joit­telu tapah­tuu yhteistyössä oman laji-/fysi­ikkaval­men­ta­jan, fys­ioter­apeutin, psykolo­gin, muun ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­laisen tai huolta­jan kanssa. 

Tun­nil­la ohjataan etukä­teen sovi­tun ohjel­man toteu­tu­mista. Kiin­nitämme eri­ty­istä huomio­ta oikeaop­piseen tekni­ikkaan ja pyrimme anta­maan kokon­ais­val­taista tukea harjoitteluun.

Ilmoit­tau­tu­miset ennakkoon 050 359 1123 (auki­oloaikoina) tai sari.tattila@sportbalance.fi