Ohjeet ja säännöt

Tervetuloa kuntoilemaan!

Voit pukeu­tua liikun­taan sovel­tuvaan asu­un: verkkar­it ja T‑paita on hyvä val­in­ta. Har­joitel­lessa tulisi olla sisä­jalki­neet ja mukaan kan­nat­taa ottaa vesip­ul­lo.

Jos et ole ennen käynyt kun­tos­alil­la tai halu­at päivit­tää har­joit­telu­un liit­tyvät tiedot ja taidot, suosit­telemme kun­tos­al­i­työsken­te­lyn start­tikurssia. Paikan start­tikurssil­ta voit vara­ta sähkö­pos­titse, salin auki­oloaikoina puhe­lim­itse tai paikan­pääl­lä. 

Tar­jol­la on myös yksilöl­lista laite- ja liikun­nanoh­jaus­ta jos halu­at saa­da rauhas­sa henkilöko­htaista opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön ja liikun­nan aloit­tamiseen. 

Aina salil­la voit kysyä neu­voa.

Me olemme tääl­lä sin­ua varten!

Säännöt 

Noudata aina järjestyssääntöjä, henkilökunnan ohjeita, siisteyttä ja hyviä tapoja. Näin pyrimme takaamaan, että jokainen voi harjoitella turvallisesti ja ilman häiriöitä.
 • Kun­tos­alin alaikära­ja on 15 vuot­ta. Ohja­tu­il­la tun­neil­la tai huolta­jan kanssa voi har­joitel­la yli 13-vuo­tias.
 • Har­joit­telu tapah­tuu oma­l­la vas­tu­ul­la.
 • Lait­teisi­in mah­dol­lis­es­ti tak­er­tu­vien koru­jen käyt­tö oma­l­la vas­tu­ul­la.
 • Käytä kun­tos­alil­la vain sisäkenkiä.
 • Lai­ta käyt­tämäsi pain­ot paikalleen.
 • Nouse lait­teesta tauon ajak­si.
 • Jos hikoi­let paljon, niin pyy­hi lait­teet käyt­tösi jäl­keen.
 • Älä tuo särkyviä juo­ma- ja pesuainepul­lo­ja puku‑, pesu- ja kun­tos­al­i­tiloi­hin.
 • Päi­htyneenä esi­in­tymi­nen, päi­htei­den hal­lus­sapi­to ja käyt­tö sekä tupakoin­ti ja nuuskaami­nen on kiel­let­ty kaikissa tilois­sa.
 • On laiton­ta ja kiel­let­tyä kuva­ta wc‑, sauna‑, pesey­tymis- ja pukeu­tu­mistilois­sa (rikosla­ki 24 luku 6 §). Kuvaami­nen muis­sa tilois­sa vain henkilökun­nan ja kuvat­tavien luval­la.
 • Sukupuoli­siveel­lisyyt­tä loukkaaval­la taval­la käyt­täy­tymi­nen on laiton­ta ja kiel­let­tyä. 
 • Häir­it­sevä ja uhkaa­va käyt­täy­tymi­nen on kiel­let­ty.
 • Muiden henkilöi­den fyy­sistä tai psyykkistä koske­mat­to­muut­ta ei saa louka­ta.
 • Tart­tuvia taute­ja sairas­tavien tulee vält­tää kun­tos­alil­la käyn­tiä.
 • Puku- ja pesu­tilois­sa ei saa ajaa ihokar­vo­ja tai vär­jätä hiuk­sia.

Järjestyssään­tö­jen rikkomis­es­ta, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä, lait­tomas­ta toimin­nas­ta tai huonos­ta käytök­ses­tä voi seu­ra­ta määräaikainen liikun­tati­lan käyt­tökiel­to. Asi­akkaalle ei kor­va­ta käyt­tökiel­lon aikana van­hen­tu­via käyn­tik­er­to­ja.

Jos havait­set sään­tö­jen rikkomista, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämistä, huonoa käytöstä tai laite­viko­ja, ilmoi­ta siitä henkilökun­nalle