Ohjeet ja säännöt

Tervetuloa kuntoilemaan!

Kan­nat­taa pukeu­tua liikun­taan sovel­tuvaan asu­un: verkkar­it ja T‑paita on eri­no­mainen val­in­ta. Har­joitel­lessa tulisi olla sisä­jalki­neet, ja mukaan kan­nat­taa ottaa vesipullo.

Jos et ole ennen käynyt kun­tos­alil­la tai halu­at päivit­tää har­joit­telu­un liit­tyviä tieto­ja ja taito­ja, suosit­telemme kun­tos­alin ABC-kurssia. Paikan kurssil­ta voit vara­ta sähkö­pos­titse, puhe­lim­itse salin auki­oloaikoina tai paikan päällä. 

Tar­jol­la on myös yksilöl­listä laite- ja liikun­nanoh­jaus­ta, joten voit halutes­sasi saa­da henkilöko­htaista opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön ja liikun­nan aloit­tamiseen omas­sa tahdissa. 

Salil­la voit aina kysyä henkilökunnal­ta neu­voa. Olemme tääl­lä sin­ua varten!

Säännöt 

Noudata aina järjestyssääntöjä, henkilökunnan ohjeita, siisteyttä ja hyviä tapoja. Näin pyrimme takaamaan, että jokainen voi harjoitella turvallisesti ja ilman häiriöitä.
 • Kun­tos­alin alaikära­ja on 15 vuot­ta. Ohja­tu­il­la tun­neil­la tai huolta­jan kanssa voi har­joitel­la yli 13-vuotias.
 • Har­joit­telu tapah­tuu oma­l­la vastuulla.
 • Lait­teisi­in mah­dol­lis­es­ti tak­er­tu­vien koru­jen käyt­tö oma­l­la vastuulla.
 • Käytä kun­tos­alil­la vain sisäkenkiä.
 • Lai­ta käyt­tämäsi pain­ot paikalleen.
 • Nouse lait­teesta tauon ajaksi.
 • Jos hikoi­let paljon, niin pyy­hi lait­teet käyt­tösi jälkeen.
 • Älä tuo särkyviä juo­ma- ja pesuainepul­lo­ja puku‑, pesu- ja kuntosalitiloihin.
 • Päi­htyneenä esi­in­tymi­nen, päi­htei­den hal­lus­sapi­to ja käyt­tö sekä tupakoin­ti ja nuuskaami­nen on kiel­let­ty kaikissa tiloissa.
 • On laiton­ta ja kiel­let­tyä kuva­ta wc‑, sauna‑, pesey­tymis- ja pukeu­tu­mistilois­sa (rikosla­ki 24 luku 6 §). Kuvaami­nen muis­sa tilois­sa vain henkilökun­nan ja kuvat­tavien luvalla.
 • Sukupuoli­siveel­lisyyt­tä loukkaaval­la taval­la käyt­täy­tymi­nen on laiton­ta ja kiellettyä. 
 • Häir­it­sevä ja uhkaa­va käyt­täy­tymi­nen on kielletty.
 • Muiden henkilöi­den fyy­sistä tai psyykkistä koske­mat­to­muut­ta ei saa loukata.
 • Tart­tuvia taute­ja sairas­tavien tulee vält­tää kun­tos­alil­la käyntiä.
 • Puku- ja pesu­tilois­sa ei saa ajaa ihokar­vo­ja tai vär­jätä hiuksia.

Järjestyssään­tö­jen rikkomis­es­ta, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä, lait­tomas­ta toimin­nas­ta tai huonos­ta käytök­ses­tä voi seu­ra­ta määräaikainen liikun­tati­lan käyt­tökiel­to. Asi­akkaalle ei kor­va­ta käyt­tökiel­lon aikana van­hen­tu­via käyntikertoja.

Jos havait­set sään­tö­jen rikkomista, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämistä, huonoa käytöstä tai laite­viko­ja, ilmoi­ta siitä henkilökunnalle