Sauvakävely


Käve­ly- / sauvakäve­ly­tun­nit koos­t­u­vat yhteis­es­tä pien­estä läm­mit­telystä, käve­lylenkistä Pan­sion kun­tos­alin lähialueel­la ja sauvoil­la tehtävästä venyt­telystä lenkin päät­teek­si.

Jokaisel­la ker­ral­la ker­rataan sauvakäve­lyn tekni­ikkaa. 

Voit ottaa omat sauvat mukaan. Salil­la on saatavil­la myös lainasauvo­ja!

Sään mukainen ulkoilu­varus­tus päälle. Lähtö Pan­sion kun­tos­alin oven edestä. 

Niin nuoret kuin van­hat, kaikenkun­toiset, aloit­teli­jat ja koke­neet käveli­jät…  lämpimästi ter­ve­tu­loa!