Jooga / Mobility Circuit 

Halu­aisitko rauhoit­taa mieltä, löytää uusia voimavaro­ja, paran­taa liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja kokon­ais­val­taista hyv­in­voin­tia rauhal­lises­sa, lem­peässä ympäristössä? 

Flow Joogaa sun­nun­taisin klo 18.00–19.00 

Pan­sion koul­ul­la. 

Ohjaa­jana Mar­i­an­na Yli­nam­pa (liikun­nanoh­jaa­ja AMK, ryh­mäli­ikun­tao­h­jaa­ja, Per­son­al­Train­er, Hi Yogan RYT200 Ash­tan­ga Vinyasa joogaohjaaja)

 

(Kan­nat­taa ottaa oma mat­to mukaan — laina­mat­to­ja on toki myös saatavilla.)

 

Mobil­i­ty Circuit

Täl­lä voidaan kehit­tää liikku­vu­ut­ta, tas­apain­oa ja liike­hallintaa. Tämä treen­imuo­to sisältää perus­ta­soisia, haas­tavia ja erit­täin haas­tavia harjoituksia. 

Treeni ennal­taehkäisee monia tuki- ja liikun­taelin­sairauk­sia,  rasitus­vam­mo­ja ja aut­taa paran­ta­maan suori­tus- ja toimintakykyä.

Tun­ti tiis­taisin klo 18.00–19.00 

Pan­sion koululla. 

Ohjaa­jana liikun­ta­neu­vo­ja, Per­son­al Train­er Sofia Convertino.

 

Yksi­ty­is­tun­nit  — ole rohkeasti yhteydessä! 

Voimme ohja­ta ryh­miä tilois­samme, mut­ta  olemme valmi­it myös liikku­maan Turun alueel­la. Nämä tun­nit  sopi­vat niin kaveri­porukalle, treeniryh­mälle tai vaik­ka koko urheiluseu­ran har­joit­telun / työy­hteisön hyv­in­voin­nin tukena!