Yksilöllinen liikuntaneuvonta  ja valmennus

Oletko etsimässä sopi­vaa liikun­ta­muo­toa ja liikun­nan iloa? Suun­nit­teletko elämän­ta­pa­muu­tos­ta kohti parem­paa hyvinvointia?

Tar­jol­la on ohjaus­ta ja val­men­nus­ta liikun­taan sekä muis­sa hyv­in­voin­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa. Lähdemme liik­keelle ihan arjen asioista.

Mikä on sin­ulle merkityksellistä?

Halu­atko paran­taa suori­tus- ja toimintakykyäsi?

Halu­atko tutkit­tuun tietoon poh­jau­tu­vaa yksilöl­listä valmennusta?

Ota yhteyt­tä, niin mietitään ja suun­nitel­laan yhdessä miten voimme naut­tia matkas­ta ja päästä tavoitteisiisi!

Lisää tietoa saat soit­ta­mal­la numeroon 050 359 1123 tai lähet­tämäl­lä viestin osoit­teeseen info@sportbalance.fi. 

Olemme tääl­lä sin­ua varten!

 

Yksilölli­nen ohjaus 

Täs­mätreen­it 45min 40€/h   60min 50€/h


Per­son­al Train­er–  ja valmennuspaketit:

Val­men­nus­paket­ti I 

alkukar­toi­tus,  5 yhteistä treeniä 1h/treeni, har­joi­tu­so­hjel­mat, liikun­ta­neu­von­taa ja val­men­ta­jan tuki 

Hin­ta 250€

Val­men­nus­paket­ti II 

alkukar­toi­tus, 10 yhteistä treeniä 1h/treeni, har­joi­tu­so­hjel­mat, liikun­ta­neu­von­taa ja val­men­ta­jan tuki

Hin­ta 450€

Duo-treen­it — tule ja treenaa kaverin kanssa!

5 yhteistä treeniä 1h/treeni ja har­joi­tu­so­hjel­mat 140€/hlö

10 yhteistä treeniä 1h/treeni ja har­joi­tu­so­hjel­mat 250€/hlö

Voit myös halutes­sasi pyytää tar­jous­ta eri­laisi­in paket­tei­hin omien tavoit­tei­den ja tarpei­den mukaan.

 

 

Sofia 

PT, liikun­ta­neu­vo­ja

Toni

Liikun­nanoh­jaa­jaopiske­li­ja

xx

Sari

Liikun­nan ja ter­veystiedon opettaja

LitM, Liikun­nanoh­jaa­ja