Yksilöllinen liikunta- ja hyvinvointineuvonta

45 min — yksilöl­listä neu­von­taa liikun­ta- / kun­tos­al­i­har­joit­telu­un, ruokavalioon, palau­tu­miseen tai yleiseen kun­non ja  hyv­in­voin­nin paran­tamiseen. 

Sin­ua ohjaa liikun­ta-alan ammat­ti­lainen.

Tar­jol­la myös mm. urheil­i­joille liikehallinta‑, voima- ja juok­sutekni­ikkaval­men­nus­ta.

Varauk­set Pan­sion kun­tos­alin auki­oloaikoina puhe­lim­itse 050 359 1123.