Firstbeat Life hyvinvointianalyysi 

InBody-mittaus

Yksilöllinen liikuntaneuvonta ja valmennus 

 

First­beat Life hyvinvointianalyysi 

First­beat Life on henkilöko­htainen ter­veys- ja hyv­in­voin­tipalvelu, joka avaa erit­täin tarkasti arjen kuor­mi­tuk­sen, palau­tu­misen, unen ja liikun­nan tilan­net­tasi!
Sen avul­la oppii,  miten parhait­en edis­tää kehon ja mie­len hyv­in­voin­tia sekä löytää tas­apain­on kuor­mi­tuk­sen ja lev­on välillä.

Palvelu sisältää First­beat Life ‑mit­ta­lait­teen ja halu­a­masi lisenssikauden.

Lait­teen ja mobi­il­isovel­luk­sen avul­la tun­nistaa, mitkä tek­i­jät arjes­sasi kuor­mit­ta­vat ja onko päivässäsi riit­tävästi palau­tu­mista. Samal­la selviää, onko päivis­sä tarpeek­si fyy­sistä akti­ivi­su­ut­ta ja oppii liikku­maan oikein omaan kun­toon nähden.

Luotet­ta­va mit­ta­laite perus­tuu erit­täin tarkkaan sykeväli­vai­htelu­jen mit­tauk­seen.
First­beat Life ‑sovel­lus tar­joaa siis tietoa stres­sistä, palau­tu­mis­es­ta, unes­ta ja liikunnasta. 

Tar­jol­la on 3kk, 6kk ja 12 kk lisenssit. Voit tehdä ostok­sen verkkokau­pas­sa tai lait­taa viestiä info@sportbalance.fi, niin voimme sopia myös kuukausilaskutuksesta.

Lisenssi­hin­taan sisäl­tyy henkilöko­htainen val­men­nus / tulosten tulk­in­taa etänä tai lähi­ta­paamises­sa 1 kerta/kk. 

Työy­hteisö­jen ja isom­pi­en ryh­mien osalta tieduste­lut ja tar­jous­pyyn­nöt voi lähet­tää sähkö­pos­tiosoit­teeseen info@sportbalance.fi. 

Kaik­ki läh­tee pienistä muutoksista!

 

InBody-mit­taus

Halu­aisitko tark­istaa mitä keholle­si kuuluu?

Olet sit­ten akti­ivi tai sat­un­nainen liikku­ja, mit­taus­tu­lok­set tuo­vat esille monia muut­tu­jia jot­ka ovat suo­raan yhtey­dessä hyvinvointiisi.

Lisäti­etoa mit­tauk­ses­ta täältä.

Mit­taamme aina auki­oloaikoina. Tai varaa aika  puh. 050 3591123. 

Itse mit­taus kestää 1–2min ja tulosten tulk­in­taan on hyvä vara­ta aikaa n.15min.

Ter­ve­tu­loa mittaukseen!

 

Yksilölli­nen valmennus

Oletko etsimässä sopi­vaa liikun­ta­muo­toa ja liikun­nan iloa? Suun­nit­teletko elämän­ta­pa­muu­tos­ta kohti parem­paa hyvinvointia?

Tar­jol­la on ohjaus­ta ja val­men­nus­ta liikun­taan sekä muis­sa hyv­in­voin­ti­in liit­tyvis­sä asiois­sa. Lähdemme liik­keelle ihan arjen asioista.

Mikä on sin­ulle merkityksellistä?

Halu­atko paran­taa suori­tus- ja toimintakykyäsi?

Halu­atko tutkit­tuun tietoon poh­jau­tu­vaa yksilöl­listä valmennusta?

Ota yhteyt­tä, niin mietitään ja suun­nitel­laan yhdessä miten voimme naut­tia matkas­ta ja päästä tavoitteisiisi!

Lisää tietoa saat soit­ta­mal­la numeroon 050 359 1123 tai lähet­tämäl­lä viestin osoit­teeseen info@sportbalance.fi. 

Olemme tääl­lä sin­ua varten!

 

Yksilölli­nen ohjaus 

Täs­mätreen­it 45min 40€/h   60min 50€/h

 

Per­son­al Train­er–  ja valmennuspaketit:

Val­men­nus­paket­ti I 

alkukar­toi­tus,  5 yhteistä treeniä 1h/treeni, har­joi­tu­so­hjel­mat, liikun­ta­neu­von­taa ja val­men­ta­jan tuki

Hin­ta 250€

Val­men­nus­paket­ti II 

alkukar­toi­tus, 10 yhteistä treeniä 1h/treeni, har­joi­tu­so­hjel­mat, liikun­ta­neu­von­taa ja val­men­ta­jan tuki

Hin­ta 450€

Duo-treen­it — tule ja treenaa kaverin kanssa!

5 yhteistä treeniä 1h/treeni ja har­joi­tu­so­hjel­mat 140€/hlö

10 yhteistä treeniä 1h/treeni ja har­joi­tu­so­hjel­mat 250€/hlö

Voit myös halutes­sasi pyytää tar­jous­ta eri­laisi­in paket­tei­hin omien tavoit­tei­den ja tarpei­den mukaan.

 

 

Sofia 

PT, liikun­ta­neu­vo­ja

Toni

Liikun­nanoh­jaa­jaopiske­li­ja

Sari

Liikun­nan ja ter­veystiedon opettaja

LitM, Liikun­nanoh­jaa­ja