Yksilöllistä liikunta- ja hyvinvointiohjausta  

Halu­atko yksilöl­listä ohjaus­ta hyv­in­voin­tisi tuek­si? Ohjaus­ta ja vinkke­jä kun­tos­al­i­har­joit­telu­un?

Tukea rav­it­se­muk­seen liit­tyvis­sä asiois­sa?

Kiin­nos­taako treen­it pien­ryh­mäl­lä tai vaik­ka koko joukkueen voimin

Vai halu­atko tuot­taa suurem­malle joukolle hyv­in­voin­tipalvelua?

Mietitään ja suun­nitel­laan yhdessä mitä palvelua tarvit­set ja miten päästään tavoit­teisi­isi.

Lisää tietoa saat otta­mal­la yhteyt­tä numeroon 050 359 1123  tai lähet­tämäl­lä viestin osoit­teeseen  sari.tattila@sportbalance.fi. 

Ollaan yhteyk­sis­sä!