Ohjeet, säännöt ja sopimusehdot

Tervetuloa kuntoilemaan!

Jos et ole ennen käynyt kun­tos­alil­la tai halu­at päivit­tää har­joit­telu­un liit­tyviä tieto­ja ja taito­ja, suosit­telemme kun­tos­alin start­tikurssia. Paikan kurssil­ta voit vara­ta verkkokau­pas­ta, sähkö­pos­titse, puhe­lim­itse salin auki­oloaikoina tai paikan päällä. 

Tar­jol­la on myös yksilöl­listä laite- ja liikun­nanoh­jaus­ta, joten voit halutes­sasi saa­da henkilöko­htaista opas­tus­ta lait­tei­den käyt­töön ja liikun­nan aloit­tamiseen omas­sa tahdissa. 

Salille kan­nat­taa pukeu­tua liikun­taan sovel­tuvaan asu­un. Har­joitel­lessa tulisi olla sisä­jalki­neet ja mukaan on hyvä ottaa myös vesipullo.

Salil­la voit aina kysyä henkilökunnal­ta neu­voa. Olemme tääl­lä Sin­ua varten!

Mobiiliavaimen käyttösopimus 

User contract for a mobile key

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnis­tuneen mak­su­ta­pah­tu­man jäl­keen asi­akkaan sähkö­posti­in lähetetään tilaus­vahvis­tus sekä Pay­trail Oyj:n mak­su­vahvis­tusvi­esti. Vahvis­tusvi­estien saami­nen edel­lyt­tää käytössä ole­van sähkö­pos­tiosoit­teen antamista rek­isteröin­nin yhteydessä.

Toim­i­tustapa

Verkkokau­pan kaut­ta oste­tut palve­lut latau­tu­vat asi­akkaan rek­isteröi­tymis­vai­heessa luo­ma­lle asiakastilille. 

Peru­u­tus- ja palautusoikeus

Ostopäätös on sito­va. Tilanteet elämässä voivat kuitenkin muut­tua ja sik­si kun­tos­al­isopimus­ta ja ohjaus­va­rauk­sia voidaan tarvit­taes­sa muut­taa otta­mal­la yhteyt­tä info@sportbalance.fi. Saa­pumat­ta jät­tämis­es­tä veloite­taan hin­nas­ton mukainen hinta.

Palvelun­tar­joa­jan oikeus perua kurssien varauk­set
Palvelun­tar­joa­jal­la on oikeus perua asi­akkaan varaus, jos palvelu (kurssi, tapah­tu­ma) joudu­taan vähäisen osal­lis­tu­jamäärän tai muun ylivoimaisen esteen vuok­si peru­maan. Täl­löin asi­akkaalle palaute­taan kaup­pa­sum­ma täysimääräisenä tai vai­hde­taan toiseen sama­nar­voiseen palvelun­tar­joa­jal­ta löy­tyvään palveluun.

 
Sään­nöt
Liikuntapalveluissamme tulee noudattaa järjestyssääntöjä, henkilökunnan ohjeita, siisteyttä ja hyviä tapoja. Näin pyrimme takaamaan, että jokainen voi harjoitella turvallisesti ja ilman häiriöitä.
 • Mobi­il­i­avain­sopimuk­sen voivat tehdä vain 18 vuot­ta täyt­täneet henkilöt. Huolta­jan tulee allekir­joit­taa alle 18 vuo­ti­aan har­joit­telu- ja mobi­il­i­avain­sopimus kun­tos­alin asi­akas­palvelu­aikana. Kun­tos­alin alaikära­ja on 15 vuot­ta. Ohja­tu­il­la tun­neil­la tai huolta­jan kanssa voi har­joitel­la myös alle 15 vuotiaat. 
 • Har­joit­telu tapah­tuu oma­l­la tai huolta­jan vas­tu­ul­la. Sport­bal­ance Turku ei vas­taa salil­la tapah­tu­vista tap­atur­mista tai asi­akkaalle aiheutuneista muista haitoista.
 • Käytä kun­tos­alil­la vain sisäkenkiä.
 • Lai­ta käyt­tämäsi pain­ot paikalleen.
 • Jos hikoi­let paljon, niin pyy­hi lait­teet käyt­tösi jälkeen.
 • Älä tuo särkyviä juo­ma- ja pesuainepul­lo­ja puku- ja kuntosalitiloihin.
 • Päi­htyneenä esi­in­tymi­nen ja päi­htei­den käyt­tö on kiel­let­ty kaikissa tiloissa.
 • On laiton­ta ja kiel­let­tyä kuva­ta wc‑, pesey­tymis- ja pukeu­tu­mistilois­sa (rikosla­ki 24 luku 6 §). Kuvaami­nen muis­sa tilois­sa vain kuvat­tavien luvalla.
 • Muiden henkilöi­den fyy­sistä tai psyykkistä koske­mat­to­muut­ta ei saa loukata.
 • Tart­tuvia taute­ja sairas­tavien tulee vält­tää kun­tos­alil­la käyntiä.
 • Puku- ja pesu­tilois­sa ei saa ajaa ihokar­vo­ja tai vär­jätä hiuksia.

Järjestyssään­tö­jen rikkomis­es­ta, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämis­es­tä, lait­tomas­ta toimin­nas­ta tai huonos­ta käytök­ses­tä voi seu­ra­ta määräaikainen liikun­tati­lan käyt­tökiel­to. Asi­akkaalle ei kor­va­ta käyt­tökiel­lon aikana van­hen­tu­via käyntikertoja.

Jos havait­set sään­tö­jen rikkomista, ohjei­den nou­dat­ta­mat­ta jät­tämistä, huonoa käytöstä tai laite­viko­ja, ilmoi­ta siitä henkilökunna