Ohjeet ja sopimusehdot

 

Kuntosalin mobiiliavaimen käyttösopimus 

User contract for a mobile key

Yleistä

Käyt­tö­sopimus ja toim­i­tuse­hdot ovat voimas­sa 1.1.2022 alka­en. Voimme muut­taa toim­i­tuse­hto­ja, joten tutus­tuthan käyt­tö­sopimuk­seen ja toim­i­tuse­htoi­himme joka ker­ta ennen tilauk­sen tekemistä verkkokaupastamme.

Tuot­tei­den hin­nat sisältävät arvon­lisäveron, joka ilme­nee ostosko­ris­sa ja tilaus­vahvis­tuk­ses­sa. Pidätämme oikeu­den hin­to­jen ja toim­i­tusku­lu­jen muu­tok­si­in, joten tarkas­tathan tiedot ennen ostosuoritusta.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Onnis­tuneen mak­su­ta­pah­tu­man jäl­keen asi­akkaan sähkö­posti­in lähetetään tilaus­vahvis­tus sekä Pay­trail Oyj:n mak­su­vahvis­tusvi­esti. Vahvis­tusvi­estien saami­nen edel­lyt­tää käytössä ole­van sähkö­pos­tiosoit­teen antamista rek­isteröin­nin yhteydessä.

Toim­i­tustapa

Verkkokau­pan kaut­ta oste­tut kun­tos­ali­avaimet  latau­tu­vat asi­akkaan rek­isteröi­tymis­vai­heessa luo­ma­lle asi­akastilille. Ensim­mäisel­lä ker­ral­la rek­isteröi­tymi­nen tulee tehdä sähkö­pos­tivi­estin ohjei­den mukaan.  Jatkos­sa mobi­il­i­avain tulee päivit­tää osto­suorituk­sen jäl­keen jot­ta uusi aika tulee näkyviin.

Peru­u­tus- ja palautusoikeus

Ostopäätös on sito­va. Tilanteet elämässä voivat kuitenkin muut­tua ja sik­si kun­tos­al­isopimus­ta ja ohjaus­sopimuk­sia voidaan tarvit­taes­sa muut­taa otta­mal­la yhteyt­tä info@sportbalance.fi. Saa­pumat­ta jät­tämis­es­tä veloite­taan hin­nas­ton mukainen hinta.

Palvelun­tar­joa­jan oikeus perua kurssien varauk­set
Palvelun­tar­joa­jal­la on oikeus perua asi­akkaan varaus, jos palvelu (kurssi, tapah­tu­ma) joudu­taan vähäisen osal­lis­tu­jamäärän tai muun ylivoimaisen esteen vuok­si peru­maan. Täl­löin asi­akkaalle palaute­taan kaup­pa­sum­ma täysimääräisenä tai vai­hde­taan toiseen sama­nar­voiseen palvelun­tar­joa­jal­ta löy­tyvään palveluun.