Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tieto­suo­ja-ase­tuk­sen (GDPR) mukainen rek­isteri- ja tietosuojaseloste.

Rek­isterin nimi

Sport­bal­ance Turku  asiakastietorekisteri

Rek­ister­in­pitäjä

Sport­bal­ance Turku, Y‑tunnus 3014380–3

Rek­iste­ri­asioista vas­taa­va henkilö

Sari Tät­tilä, yrittäjä

Rek­isterin käyttötarkoitus

Rek­isterin käyt­tö­tarkoi­tus on toimia yri­tyk­sen Sport­bal­ance Turku asiakastietorekisterinä.

Tieto­ja voidaan käyt­tää seu­raavi­in käyttötarkoituksiin

 • Tilausten käsit­te­ly ja toimitus
 • Lasku­tus- ja maksuliikenne
 • Palvelu­jen tuot­ta­mi­nen ja kehitys
 • Markki­noin­ti

Sään­nön­mukaiset tietolähteet

Pääasialli­nen tietolähde on asi­akas itse. Tieto­ja voidaan han­kkia myös vira­nomais- ja yri­tysti­etorek­istereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rek­isterin tietosisältö

Rek­isteri sisältää pääasial­lis­es­ti asi­akkaiden itsen­sä antamia tietoja.

Rek­isteri voi sisältää seu­raavia asiakastietoja

 • Henkilön nimi
 • Yri­tyk­sen nimi ja tunnus
 • Sähkö­pos­tiosoite ja puhelinnumero
 • Posti‑, lasku­tus- ja pankkiyhteystiedot
 • Palvelu- ja käyttöasetukset
 • Tuote- ja palve­lu­ti­lausten tiedot
 • Muut palvelu­iden edel­lyt­tämät asi­akkaan anta­mat tiedot

Sään­nön­mukaiset tieto­jen luovutukset

Asi­akkaan suos­tu­muk­sel­la tieto­ja voidaan luovut­taa asi­akkaan ja Sport­bal­ance Turku yhteisille yhteistyökump­paneille asi­akkaan tilaamien tuot­tei­den ja palvelu­jen toimittamiseksi.

Lasku­tuk­seen liit­tyviä tieto­ja voidaan luovut­taa mak­suli­iken­net­tä välit­tävil­lä tahoille.

Tieto­ja ei luovute­ta muille kol­man­sille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tieto­ja voidaan luovut­taa vira­nomaisille, jos nämä esit­tävät Suomen laki­in perus­tu­van pyynnön.

Rek­isterin suo­jauk­sen periaatteet

Man­u­aa­li­nen aineisto

Tieto­ja ei säi­lytetä fyy­sis­inä kap­paleina pois lukien kir­jan­pito, johon on pääsy vain määrä­ty­il­lä Sport­bal­ance Turku:n työn­tek­i­jöil­lä ja kir­jan­pitäjäl­lä, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tieto­hallinta­jär­jestelmi­in tal­len­netut tiedot

Tiedot siir­retään SSL-suo­jatun yhtey­den ylitse.

Sähköiset tiedot on suo­jat­tu palo­muuril­la. Vain erik­seen määrä­ty­il­lä Sport­bal­ance Turku työn­tek­i­jöil­lä on pääsy rek­ister­i­ti­etoi­hin. Työn­tek­i­jät tun­nis­te­taan käyt­täjä­tun­nuk­sel­la ja salasanal­la. Tieto­ja käsitel­lään luot­ta­muk­sel­lisi­na eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvit­seville, joi­ta sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkas­tus- ja kielto-oikeus

Rek­isteröidyl­lä on  oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja henkilöti­etorek­isteri­in on tal­letet­tu. Kir­jalli­nen tarkas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää allekir­joitet­tuna rek­iste­ri­asioista vas­taavalle henkilölle.

Tarkas­tu­soikeus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuodessa toteutettuna.

Tieto­jen säilytysaika

Säi­lytämme henkilöti­eto­ja vain ajan, joka on tarpeen henkilöti­eto­jen tyypin ja niiden käsit­te­ly­tarkoituk­sen mukaan.

Evästeet

Tämä verkko­sivus­to käyt­tää evästeitä. Eväs­teet (engl. cook­ies) ovat verkkopalvelumme tuot­tamia pieniä tek­sti-tiedos­to­ja, jot­ka verkkose­laime­si suos­tu­muk­sel­la tal­len­tu­vat selain­lait­teesi muis­ti­in. Evästei­den avul­la voimme analysoi­da selaimel­lasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyn­töjä, yksilöidä sivus­toa käyt­täessäsi tekemiäsi val­in­to­ja ja ase­tuk­sia, sekä tuot­taa niiden perus­teel­la yksilöl­lisiä palveluja.

Verkkose­laime­si toimin­noil­la evästeistä voi kieltäy­tyä tai evästeitä voi pois­taa. Se kuitenkin vaikut­taa mah­dol­lisuuk­si­imme tuot­taa yksilöl­lisiä laadukkai­ta verkkopalveluja