Kuntosalin starttikurssi 

Kun­tos­alin start­tikurssil­la saat eri­no­maisen alun kuntosaliharjoittelulle! 

Kurssin aikana kokoon­numme ker­ran viikos­sa 90 min kestävälle ohjausker­ralle. Ohjausker­to­ja on yhteen­sä neljä. Kahdel­la ensim­mäisel­lä ker­ral­la kurssi­laiset saa­vat apua ja vinkke­jä oma­toimiseen har­joit­telu­un, kun tutus­tumme yhdessä lait­tei­den tur­val­liseen ja tehokkaaseen käyt­töön. Kol­man­nel­la ker­ral­la jokaiselle laa­di­taan yksilölli­nen har­joi­tu­so­hjel­ma, joka sisältää sopi­vat liik­keet, säädöt, sekä tois­to­jen ja pain­o­jen määrät. 

 Koe miten sal­i­har­joit­telu tukee sin­un hyvinvointiasi!

Seu­raa­va pien­ryh­mä aloit­taa ti 7.9. Tapaamme tiis­taisin klo 19.00–20.30.

Lisäti­etoa kurssista ja ilmoit­tau­tu­miset sähkö­pos­til­la: info@sportbalance.fi, puhe­lim­itse 050 359 1123 tai paikan pääl­lä salilla.

Ter­ve­tu­loa!