Kuntosalin starttikurssi

Kun­tos­alin start­tikurssil­la saat eri­no­maisen alun saliharjoittelulle! 

Kurssin aikana pien­ryh­mä (4–6 hlö) kokoon­tuu ker­ran viikos­sa 90 min kestävälle ohjausker­ralle. Ohjausker­to­ja on yhteen­sä neljä. Kahdel­la ensim­mäisel­lä ker­ral­la tutus­tumme yhdessä lait­tei­den käyt­töön. Kol­man­nelle ker­ralle jokaiselle laa­di­taan har­joi­tu­so­hjel­ma ja neljän­nel­lä ker­ral­la varmis­tel­laan että jokainen voi tur­val­lis­es­ti jatkaa har­joit­telua. Kurssin aikana saa muitakin vinkke­jä liikku­miseen ja harjoitteluun.

Start­tikurssi­in sisäl­tyy 1 kuukau­den mobiiliavain.

Seu­raa­va kurssi syksyl­lä 2024.