Kuntosalin ABC-kurssi 

Kun­tos­alin ABC ‑kurssi on hyvä start­ti kun­tos­al­i­har­joit­telulle! 

Kurssi sisältää neljä 90 min ohjausker­taa. Tapaamme ker­ran viikos­sa.

Kak­si ensim­mäistä ker­taa tutus­tumme lait­tei­den käyt­töön ja kurssi­laisille annetaan ohjei­ta oma­toimiselle har­joit­telulle.  Kol­man­nel­la ker­ral­la laa­di­taan oma har­joi­tu­so­hjel­ma. Ohjel­ma sisältää Sin­ulle sopi­vat liik­keet, säädöt, tois­to­jen ja pain­o­jen määrät. Viimeisen ker­ran jäl­keen jokainen osaa käyt­tää lait­tei­ta ja tun­tee kun­tos­al­itreenauk­sen perus­teet.

Seu­raa­va kurssi lokaku­us­sa:

Sun­nun­tairyh­mä 4.10. alka­en klo 12–13.30 


Lisäti­etoa kurs­seista ja ilmoit­tau­tu­miset sähkö­pos­til­la info@sportbalance.fi, puhe­lim­itse  p. 050 359 1123 tai paikan­pääl­lä salil­la.