Kuntosalin ABC-kurssi 

Kun­tos­alin ABC-kurssil­la saat eri­no­maisen alun kuntosaliharjoittelulle! 

Kurssin aikana kokoon­numme ker­ran viikos­sa 90 min kestävälle ohjausker­ralle. Ohjausker­to­ja on yhteen­sä neljä. Kahdel­la ensim­mäisel­lä ker­ral­la kurssi­laiset saa­vat apua ja vinkke­jä oma­toimiseen har­joit­telu­un, kun tutus­tumme yhdessä lait­tei­den tur­val­liseen ja tehokkaaseen käyt­töön. Kol­man­nel­la ker­ral­la jokaiselle laa­di­taan yksilölli­nen har­joi­tu­so­hjel­ma, joka sisältää itselle sopivim­mat liik­keet, säädöt, sekä tois­to­jen ja pain­o­jen määrät. 

Koe miten sal­i­har­joit­telu tukee sin­un hyvinvointiasi!

Seu­raa­va kurssi: Koronara­joi­tusten takia emme jär­jestä ryh­mäkurssia, ota kuitenkin yhteyt­tä niin voimme sopia henkilöko­htais­es­ta ohjauksesta. 

Lisäti­etoa kurssista ja ilmoit­tau­tu­miset sähkö­pos­til­la: info@sportbalance.fi, puhe­lim­itse 050 359 1123 tai paikan pääl­lä salilla.

Tapaamisi­in!